Период на играта:
01.09.2018 г. - 30.09.2018г

Правила за участие в Играта
„Купи 2бр. Snickers 75 гр., Twix 75 гр. и Mars 70 гр. или комбинация между тях по избор и може да спечелиш куфар Snickers“

Официални правила за играта:

Организатор на играта е Марс Инкорпорейтед България ЕООД, с ЕИК: 831142767 и адрес на управление: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, бл. Б, ет. 10 (наричан по-долу “Организатор”). Организацията на играта се осъществява с помощта на доставчика на телекомуникационни услуги Тера Комюникейшънс АД, с ЕИК: 131384920 и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни Връх“ №103 („Доставчик“). Участниците в играта са длъжни да спазват условията на изложените по-долу Официални правила на играта (наричани по-долу “Официални правила” или „Правилата“). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.promomars.bg. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на www.promomars.bg  и в обектите на търговска верига Билла.

 1.     Период на играта: 01.09.2018г. – 30.09.2018г., включително. Всяко участие съгласно механизма на играта след изтичане на този период няма да бъде валидно.
 2.     Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с правилата по-горе, в случай че се установят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или настъпят форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
 3.     Играта се организира и провежда на територията на Република България, в обектите на търговска верига Билла. Търговска верига Билла няма отношение и участие в играта.
 4.     Продукти, участващи в играта – Snickers  75 гр., Twix  75 гр. и Mars 70 гр. или комбинация между тях по избор.

Право на участие:

 

 1.   В играта имат право да участват чрез регистриране съгласно Правилата всички дееспособни физически лица с местоживеене в България, навършили 18 години към момента на участие в играта („Участници“). В играта нямат право да участват служителите на организатора Марс Инкорпорейтед България ЕООД и на доставчика на телекомуникационни услуги Тера Комюникейшънс АД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
 2.     Всеки участник чрез регистрирането на системния/фискалния бон приема и се задължава да спазва настоящите Официални правила.

             Механизъм на играта:

Стъпка 1:  Купи 2 бр.

Snickers  75 гр.,

Twix  75 гр.,

Mars 70 гр.

или комбинация между тях  по избор    

Стъпка 2: Регистрирай се на www.promomars.bg , подсекция "BILLA",  или чрез sms на кратък номер 19353, като изпишеш буква “S” на латиница, номера и часа на системния/фискалния бон.

ПРИМЕР: S928383930 13:15 (без интервал между буквата на латиница и номера на системния/фискалния бон)

* Цената на един SMS е 0.30 лв. с включен ДДС за абонатите на Telenor, Mtel и  Vivacom

Стъпка 3: След като направи регистрацията си успешно, всеки Участник получава потвърдителен SMS. При регистрация чрез сайта потребителят трябва да въведе две имена, и-мейл и валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, за да получи потвърждение, че успешно се е регистрирал в играта. Допустимо е използването САМО  на кирилица за регистрация на имена и адрес. Организаторът не носи отговорност за грешно въведен мобилен телефонен номер, грешно изписване на имена или изписването им в несъответствие с настоящите Правила.

Награди:

 1. Всеки участник в настоящата игра има право да участва за спечелването на един от:

30бр. куфар Snickers с размери В54см., Ш37см., Д20см.  

 1. Тегленето на наградите ще се извърши на 02.10.2018г. по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм, който на случаен принцип ще разпредели наградите. За целта ще бъде съставен констативен протокол, подписан от тричленна комисия в състав - представители на доставчика на телекомуникационните услуги Тера Комюникейшънс АД.
 2. Печелившите участници, регистрирали кодoвете си със SMS или уеб регистрация на интернет адрес www.promomars.bg. , ще бъдат известени чрез обратен SMS от кратък номер 19353.
 3. Печелившите участници ще получат обаждане от представител на Тера Комюникейшънс АД в 3-дневен срок, за да потвърдят наградата си, както и да заявят адрес за получаването й.
 4. Тера Комюникейшънс АД има задължение да потърси участниците до 2 пъти. В случай, че те не могат да бъдат намерени, не им се предоставя награда. При неотговаряне и на 2-те обаждания, Участникът губи правото си да получи наградата на по-късен етап.
 5. С един SMS или уеб регистрация може да бъде регистриран само един код от системен/фискален бон. Един участник може да направи неограничен брой регистрации на денонощие. Всеки регистриран номер на системен/фискален бон се натрупва в активите на Участника и той участва в тегленето на наградите със съответния брой регистрации на системни/касови бонове като по този начин увеличава шанса си за успех. Един Участник не може да спечели повече от една награда. Един и същ e-mail адрес не може да участва с различни телефонни номера. Един и същ телефонен номер не може да участва с различни е-mail адреси.
 6. Забранено е използването на всякакви методи, които увеличават регистрации "автоматично", вместо частниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който наруши или се опита да наруши правилата на играта ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат, включително, но не само, следните действия: а) участие на Участник с един и същ имейл адрес, но  с различни телефонни номера, както и участие на Участник е участвал с един и същ телефонен номер, но е посочвал различни имейл адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.  Независимо от това, Организаторът съставя протокол, с който констатира какво налага дисквалификацията и при поискване от дисквалифицирания Участник, Организаторът му представя копие от протокола.
 7. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 30 (тридесет) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Организаторът ще издаде  служебна бележка на всички участници, които са спечелили куфар Snickers с размери В54см., Ш37см., Д20см.  В съответната служебна бележка ще бъде посочена пазарната стойност на получената награда. Служебните бележки ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш участник в срок от 30 работни дни след потвърждение на адрес за доставка заедно с наградите. С това ангажиментите на Организатора към печелившия участник по отношение на облагането на наградата се считат за приключени. Печелившият следва да приложи служебната бележка към своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април на годината, следващата годината на придобиването му. За да издадат служебна бележка, Организаторът или подизпълнителят на Кампанията следва да получат от печелившия участник следните данни: трите имена по лична карта, адрес по лична карта и ЕГН. Тези и други данни ще бъдат обработвани според условията на Раздел “Обработване на лични данни“.

Раздаване на наградите:

 1.     Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш участник в срок от 30 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще се свърже с печелившите участници, за да уточни датата и часa за доставка с тях. Наградите се доставят на посочените от печелившите адреси само веднъж в деня и часа, уговорен съгласно предходното изречение. При отсъствие на печелившите участници в предварително уговорения час, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи рекламни кампании на Организатора. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра между куриера и получателя на наградата. Единият протокол се предоставя на спечелилия участник.
 2.    Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 3.    Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставен на куриера системен/фискален бон, с който е направена регистрацията в играта! Награда може да бъде получена и от пълномощник след представяне на изрично писмено пълномощно. Организаторът няма да връчва награди на участници, които не представят системния/фискалния бон, с който е направена печелившата регистрация в играта!
 4. Организаторът обръща внимание на участниците в играта да пазят старателно системните/фискалните бонове на място, което да предпази тяхната цялост и четливост!
 5. Наградите – всеки един от 30бр. куфари Snickers с размери В54см., Ш37см., Д20см. притежават двугодишна ограничена търговска гаранция срещу възможни дефекти в материала или изработката, валидна от датата на подписване на приемо-предавателния протокол между Куриера и спечелилия участник по т. XV от настоящите правила. Гаранцията дава право на безплатна поправка или замяна на наградата в държавата на придобиването й и чрез мястото на първоначалната й покупка. Гаранцията следва да бъде предявена на доставчика на наградите чрез предоставяне на гаранционната карта и приемо-предавателния протокол, подписан между Куриера и спечелилия участник по т. XV от настоящите правила. Гаранцията не обхваща случаите на случайно повреждане, нормална употреба или скъсване, неразумна употреба, невнимание, излагане на екстремни температури, разтвори, киселини, водна абразия, повреждане от обичайното носене или друга причина непроизтичаща от материала или изработката. Гаранцията не покрива всички форми на отговорност за вреди, причинени от дефекти на наградите, както и случаите, в които са направени промени в наградите, включително поправки извършени от лице различно от доставчика на наградите.

        Обработване на лични данни:

 1.    Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни и дават изричното си съгласие тези данни да бъдат обработвани от Организатора  и неговите подизпълнители единствено за целите на играта, както и за разпространение на награди. В случай че печеливш участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписа си получаването й, то Организаторът и неговите партньори имат право да откажат предоставянето на съответната спечелена награда.
 2.    Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация в съответствие със ЗЗЛД и приложимото законодателство. След приключване на дейностите по играта, всички събрали лични данни ще бъдат унищожени.
 3. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да коригира или заличи негови/нейните лични данни. За тази цел участникът подава писмено заявление на адрес: гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б, ет. 10. Заявлението  следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифицирането му. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице, към него се прилага и нотариално заверено пълномощно.
 4. Участник, който поиска данните му/й да бъдат заличени преди края на Играта, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в разпределението за наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и доставка на наградите). 

Отговорност:

 1.   Организаторът на играта не носи отговорност и няма основание да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху печеливши системни/фикскални бонове. Всички регистрации на промоционални кодове подлежат на проверка от Организатора.
 2.    Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за претенции от неспечелили участници, при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.
 3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
 4.    Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – от  компетентния български съд.
 5.    Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени SMS-и за потвърждение на изпратения код за участие.
 6.    Организаторът на Играта не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на изпратените SMS-и, както и за качеството и техническата изправност на наградите. Организаторът не носи отговорност за вреди, възникнали от//при или по повод на използване на наградите от спечелилите участници.
 7.     Марс Инкорпорейтед България ЕООД си запазва правото да промени периода на играта, ако поради непредвидени обстоятелства, не може да стартира играта на 01.09.2018г. и/или да я прекрати на 30.09.2018г., което ще бъде своевременно комуникирано и обявено на сайта www.promomars.bg.