Период на играта:
01.08.2018 г. - 31.08.2018г

Правила за участие в Играта:
„Купи 2бр., от който и да е вид четирипак Whiskas 4x100гр. или 4х85гр., регистрирай се и може да спечелиш една от 5 броя прахосмукачки-робот Philips или един от 50 комплекта котешка храна за един месец

Организатор на играта е Марс Инкорпорейтед България ЕООД, с ЕИК: 831142767 и адрес на управление: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, бл. Б, ет. 10 (наричан по-долу “Организатор”). Организацията на играта се осъществява с помощта на доставчика на телекомуникационни услуги Тера Комюникейшънс АД. Участниците в играта са длъжни да спазват условията на изложените по-долу Официални правила на играта (наричани по-долу “Официални правила” или „Правилата“). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.promomars.bg. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на www.promomars.bg.

I. Период на играта: 01.08.2018г. – 31.08.2018г., включително. Всяко участие съгласно механизма на играта след изтичане на този период няма да бъде валидно.

II. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с правилата по-горе, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

III. Играта се организира и провежда на територията на Република България, в обектите на търговска верига Билла. Билла България няма отговорност и ангажимент към провеждането и организацията на Играта.

IV. Продукти, участващи в играта – Whiskas пауч 4x100g джуниър, Whiskas пауч 4x100g птичи ястия, Whiskas пауч 4x100g месни ястия, Whiskas пауч 4x100g рибни ястия, Whiskas пауч 4x85g Casserole птичи ястия, Whiskas пауч 4x85g Casserole микс меню

Право на участие:

V. В играта имат право да участват всички дееспособни физически лица с местоживеене в България, навършили 18 години към момента на участие в играта. В играта нямат право да участват служителите на организатора Марс Инкорпорейтед България ЕООД и на доставчика на телекомуникационни услуги Тера Комюникейшънс АД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

VI. Участвайки в играта, т.е. чрез регистрирането на касов бон, участниците приемат и се задължават да спазват настоящите Официални правила.

Механизъм на играта:

Стъпка 1: Купи 2 бр. четирипак
Whiskas пауч 4x100g джуниър;

Whiskas пауч 4x100g птичи ястия;

Whiskas пауч 4x100g месни ястия;

Whiskas пауч 4x100g рибни ястия;

Whiskas пауч 4x85g Casserole птичи ястия;

Whiskas пауч 4x85g Casserole микс меню;

 

Стъпка 2: Регистрирай буква “W” на латиница и номера и часа на касовия бон на www.promomars.bg , подсекция "BILLA", или чрез sms на кратък номер 19353.

ПРИМЕР: B928383930 13:15 (без интервал между буквата на латиница и номера на касовия бон)

* Цената на един SMS е 0.30 лв. с включен ДДС за абонатите на Telenor, Mtel и Vivacom.

Стъпка 3: След като направи регистрацията си успешно, всеки участник получава потвърдителен SMS. При регистрация чрез сайта потребителят трябва да въведе две имена, и-мейл и валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, за да получи потвърждение, че успешно се е регистрирал в играта. Допустимо е използването САМО на кирилица за регистрация на имена и адрес. Организаторът не носи отговорност за грешно въведен мобилен телефонен номер.

Награди:

VII. Всеки участник в настоящата игра има право да участва за спечелването на една от 5 броя прахосмукачки-робот Philips или един от 50 комплекта котешка храна за един месец

VIII. Тегленето на наградите ще се извърши на 03.09.2018г. по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм, който на случаен принцип ще разпредели наградите. За целта ще бъде съставен констативен протокол, подписан от тричленна комисия в състав представители на доставчика на телекомуникационните услуги Тера Комюникейшънс АД.

IX. Печелившите участници, регистрирали кодoвете си с SMS или уеб регистрация на интернет адрес www.promomars.bg, ще бъдат известени чрез обратен SMS от кратък номер 19353.

X. Печелившите участници ще получат обаждане от представител на Тера Комюникейшънс АД в 3-дневен срок, за да потвърдят наградата си, както и да заявят адрес за получаването й.

XI. Тера Комюникейшънс АД има задължение да потърси участниците до 2 пъти. В случай, че те не могат да бъдат намерени, не им се предоставя награда. При неотговаряне и на 2-те обаждания, участникът губи правото си да получи наградата на по-късен етап.

XII. С един SMS или уеб регистрация може да бъде регистриран само един код от касов бон. Един участник може да направи неограничен брой регистрации на денонощие. Всеки регистриран номер на касов бон се натрупва в активите на участника и той участва в тегленето на наградите със съответния брой регистрации на касови бонове като по този начин увеличава шанса си за успех. Един участник не може да спечели повече от една награда. Един и същ e-mail адрес да не може да участва с различни номера. Един и същ телефонен номер да не може да участва с различни е-mail адреси.

XIII. Забранено е използването на всякакви методи, които увеличават регистрации "автоматично", вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който наруши или се опита да наруши правилата на играта ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат, например, следните действия: а) един и същ имейл адрес не може да участва с различни номера, както и един и същ телефонен номер не може да участва с различни имейл адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността. Независимо от това, Организаторът съставя протокол, с който констатира какво налага дисквалификацията и при поискване от дисквалифицирания Участник, Организаторът му представя копие от протокола.

XIV. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 30 (тридесет) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Организаторът ще издаде служебна бележка на всички участници, които са спечелили прахосмукачки-робот Philips. В съответната служебна бележка ще бъде посочена пазарната стойност на получената награда. Служебните бележки ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш участник в срок от 30 работни дни след потвърждение на адрес за доставка заедно с наградите. С това ангажиментите на Организатора към печелившия участник по отношение на облагането на наградата се считат за приключени. Печелившият следва да приложи служебната бележка към своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април на годината, следващата годината на придобиването му. За да издадат служебна бележка, Организаторът или подизпълнителят на Кампанията следва да получат от печелившия участник следните данни: трите имена по лична карта, адрес по лична карта и ЕГН. Тези и други данни ще бъдат обработвани според условията на Раздел “Обработване на лични данни“.

Раздаване на наградите:

XV. Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш участник в срок от 30 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще се свърже с печелившите участници, за да уточни датата и часa за доставка с тях. Наградите се доставят на посочените от печелившите адреси само веднъж в деня и часа, уговорен съгласно предходното изречение. При отсъствие на печелившите участници в предварително уговорения час, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи рекламни кампании на Организатора. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра между куриера и получателя на наградата. Единият протокол се предоставя на спечелилия участник.

XVI. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

XVII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставен на куриера касов бон, с който е направена регистрацията в играта! Награда може да бъде получена и от пълномощник след представяне на изрично писмено пълномощно. Организаторът няма да връчва награди на участници, които не представят касовия бон, с който е направена печелившата регистрация в играта!

XVIII. Организаторът обръща внимание на участниците в играта да пазят старателно касовите бонове на място, което да предпази тяхната цялост и четливост!

Обработване на лични данни:

XIX. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни и дават изричното си съгласие тези данни да бъдат обработвани от Организатора и неговите подизпълнители единствено за целите на играта, както и за разпространение на награди. В случай че печеливш участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписа си получаването й, то Организаторът и неговите партньори имат право да откажат предоставянето на съответната спечелена награда.

XX. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация в съответствие със ЗЗЛД След приключване на дейностите по играта, всички събрали лични данни ще бъдат унищожени.

XXI. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да коригира или заличи негови/нейните лични данни. За тази цел участникът подава писмено заявление на адрес: гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б, ет. 10. Заявлението следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифицирането му. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице, към него се прилага и нотариално заверено пълномощно.

XXII. Участник, който поиска данните му/й да бъдат заличени, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в разпределението за наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и доставка на наградите).

Отговорност:

XXIII. Организаторът на играта не носи отговорност и няма основание да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху печеливши касови бонове. Всички регистрации на промоционални кодове подлежат на проверка от Организатора.

XXIV. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за претенции от неспечелили участници, при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.

XXV. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

XXVI. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – от родово компетентния съд в гр. София.

XXVII. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени SMS-и за потвърждение на изпратения код за участие.

XXVIII. Организаторът на Играта не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на изпратените SMS-и, както и за качеството и техническата изправност на наградите. Организаторът не носи отговорност за вреди, възникнали от//при или по повод на използване на наградите от спечелилите участници.

XXIX. Марс Инкорпорейтед България ЕООД си запазва правото да промени периода на играта, ако поради непредвидени обстоятелства, не може да стартира играта на 01.08.2018г. и/или да я прекрати на 31.08.2018г., което ще бъде своевременно комуникирано и обявено на сайта www.promomars.bg.

XXX Организаторът на играта заедно с помощта на доставчика на телекомуникационни услуги Тера Комюникейшънс АД поемат отговорност за гаранционното обслужване на електрическите уреди – прахосмукачка-робот в срок до 1 година от предаването им с куриер. За начална дата на предаване ще се счита датата на документа от приемане на уреда.